ඉස්ලාමයට එරෙහි පදනම් විරහිත චෝදනාවන්ට පිළිතුරු ගොනුව!

ඉස්ලාමයට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවන්ට සමස්ථ ලංකා විද්වතුන්ගේ සංගමය විසින් පිළිතුරු ලබා දී ඇත. පහතින් ඇති Link එක මත Click කර කෘතිය කියවන්න.

 

 

 

 

CompilationZofZResponsesZtoZtheZBaselessZAllegationsZTowardsZIslam

Leave a Reply

Your email address will not be published.