ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 5

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 5

Alquran sinhala Translation last Five Parts

sinhalaquranfirst5-160527103446 (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.