“නෙතු විදා සත්‍යය සොයමු” නව කෘතියක ප්‍රවේෂයක්!

 

ළඟදී දොරට වැඩුනු “නෙතු විදා සත්‍යය සොයමු” නම් කෘතිය ඉස්ලාමීය දැනුම් පිපාසයට පැන් දෝතක් වනු ඇත.

එස්. සෙzයිනබ් හේවා හකුරු සහෝදරිය විසින් රචිත

මෙම කෘතිය සවුදි අරාබියාවෙහි පිහිටී තායිෆ් කැඳවීමේ ආයතනයෙන් ඔබට ලබාගත හැක. විමසීම් සඳහා: 00966 557 019111

මුස්ලිම් හා මුස්ලිම් නොවන සැමට ප්‍රයෝජනවත් මෙම කෘතියෙහි පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුලත්ය:

1.පූර්විකාව

2.කතෘගෙන්

3.කතෘ ගැන

4.වැදගත් ඔවදන් පෙළක්!

5.ඉස්ලාම්හි සුවිශේෂත්වය

6.ආමන්තු බිල්ලාහ් (අල්ලාහ් කෙරෙහිවූ විශ්වාසය) 

7.වමලාඉක්කතිහි  (දේව දූතයන්)

8.වකුතුබිහි (ඔහුගේ පුස්ථක)

9.වරුසුලිහ් (ඔහුගේ වක්තෘවරු)

10.වල් යව්මිල් ආකිරි (අවසාන විනිශ්චය දිනය)

11.වල් කද්රි ක(හ්)යිරිහි, වෂර්රිහි මිනල්ලාහි තආලා (හොඳ නොහොඳ සියල්ලක්ම අල්ලාහ්ගේ පෙරමිණුම අනුව සිදුවන බව).

12.අර්කාණුල් ඉස්ලාම් (ඉස්ලාම්හි අනිවාර්ය කුළුණු)

13.ෂහදාව (සාක්‍ෂි දැරීම)

14.සලාතය (නැමඳුම)

15.දෝවනය කළයුතු ආකාරය

16.තයම්මුම් (වියළි දෝවනය)

17.මස්හු (පා මේස් මත පිරිමැදීම)

18.අඳාන් (සලාතයට කැඳවිම)

19.සලාත් කිරීමේ පිළිවෙල

20.සලාතයෙන් පසු කිවයුතු ප්‍රාර්ථනා

21.ජුම්ආ සලාතය

22.සකාත් (ධන බද්ද ගෙවීම)

23.සව්ම් (උපවාස ශීලය)

24.හජ් වන්දනාව

Leave a Reply

Your email address will not be published.