සැකසුම:

මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර්

මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන්

මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි

මව්ලවි නු:මාන් උමර්

සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන්

සහෝදර අයාස් සාලිහ්

ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

අන්තර්ගතය:

සත්ව ඝාතනය හා මාංශ අනුභවය

විශ්වීය බලපෑම

දේශීය බලපෑම

දේශීය සමාජීය බලපෑම

දේශීය ආර්ථික බලපෑම

පුද්ගල බලපෑම

සෞඛ්‍ය බලපැම

පොදු සාධක

ආගමික දැක්ම

බිලි පූජාව

අන්තවාදිත්වයෙන් තොරවූ බුදුන් වහන්සේගේ මධ්‍යස්ථ ක්‍රියා කලාපය

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම්

හජ් උත්සවය හා ඉස්ලාමීය වත්පිළිවෙත්

 

පොත කියවීම සදහා: mansha Ahara

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *