උපවාසශීලයේ සැබෑ හරය

උපවාස ශීලයෙහි සැබෑ ඉලක්කය කුමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.