ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට!

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම:

1- පිවිතුරු සිතින් පාරායනය කිරීම.

2- මනස එයට යොමු කර මනා අවදානයෙන් යුතුව පාරායනය කිරීම.

3- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනයට පෙර දත් මැදීම.

4- දෝවනය කර ගැනීම.

5- අවදානය විසිරෙන ස්ථානවලින් වැළකී නිස්කලංක සුදුසු ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම. මස්ජිදයක් නම් ඉතා සුදුසුය.

6- පාරායනය කිරීමට පෙර ෂෙයිතාන්ගේ නපුරෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පැතීම. අඌදු බිල්ලාහි මින්ෂ් ෂෙයිතානිර් රජීම් යනුවෙන් පැවසීම.

7- පරිච්ඡේදයක ආරම්භය නම් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් යනුවෙන් පාරායනය කිරීම.

8- එහි ගැබ්වී ඇති අදහස් හොඳින් මනසට ගෙන, අල්කුර්ආනය අමතන්නේ තමන්වයි යන උසස් හැඟීමෙන් බිය බැතීව පාරායනය කිරීම.

9- එහි ගැබ්වී ඇති අදහස් සිතට හොඳින් දාරනය වීම සඳහා, තවද ඔබේ සිත විවෘත කරන පාඨ යළි යළි පාරායනය කිරීම.

10- ඇස්වල කඳුළු පිටවිය යුතු වාක්‍යයන් පාරායනය කරන විට එසේ පිටත් කිරීම.

11- පාරායනයෙහි නීති රීතීන් අනුගමනය කරමින් මැනවින් පාරායනය කිරීම.

12- ඈනුමක් යන විට මුව අතින් වසාගෙන ඉන් පසු යළි පාරායනය ආරම්භ කිරීම.

13- ඉතා අවශ්‍යය මොහොතක හැර පාරායනය කරන විට අන් අය සමග කතා නොකිරීම.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.