“බිස්මිල්ලාහ්” පැවසීමට අනිවාර්්‍යය වූ හා අනිවාර්්‍යය නොවූ අවස්ථා!

1-ආහාර ගන්නා විට බිස්මිල්ලාහ් (අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්) යනු පැවසීම:

“කුඩා දරුවෙකුව සිටී උමර් ඉබ්නු අබී සලමා අමතා ඔබ ආහාර ගන්නා විට “බිස්මිල්ලාහ්” යනු පවසන්න, ඔබේ දකුණු අතෙන් අනුභව කරන්න, ඔබ අසල ඇති දේ අනුභව කරන්න”යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ  (මූලාශ්‍රය මුස්ලිම් 5378).

2- ආහාර සඳහා අනුමතවූ සතෙකු කැප කරන විට:

ආහාර සඳහා අනුමතවූ සතෙකු කැප කරන විට බිස්මිල්ලාහ යනු පැවසීම අනිවාර්්‍ය වේ. එසේ නොකළ විට එය අනුභව කිරීම තහනම් වේ.

“බිස්මිල්ලාහි අල්ලාහු අක්බර්” යනුවෙන් පවසා නබි (ﷺ)තුමන්  බැටළුවන් දෙදෙනෙකු කැප කළබව  අනස් රලි තුමන් විස්තර කරයි. (මූලාශ්‍රය අබූ දාවූද් 2812).

3- නිවසට ඇතුල් වන විට බිස්මිල්ලාහ් යනු පැවසීම :

නබි (ﷺ) තුමන් මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ: “කෙනෙකු සිය නිවසට ඇතුල් වන විට හා ආහාර අනුභව කරන විට අල්ලාහ් සිහිකරයි නම් ෂෙයිතාන් තම සගයින්ට ඔබට මෙම නිවසෙහි නවාතැන් හෝ ආහාර නොමැත යනුවෙන් පවසයි” විස්තර කරන්නේ ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් රලි තුමන් (මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 5381).

4- දෝවනය කරන විට බිස්මිල්ලාහ් යනු පැවසීම:

නසායි නම් ග්‍රන්ථයෙහි හදීස් අංක 78 මෙයට සාධක වශයෙන් පවති.

5- සංසර්ගයෙහි යෙදෙන විට:

“බිස්මිල්ලාහ් අල්ලාහුම්ම ජන්නිබිනෂ් ෂෙයිතාන වජන්නිබිෂ් ෂෙයිතාන මාරසක්තනා” යනුවෙන් පවසා සංසර්ගයෙහි යෙදුනු විට එයින් ඔවුන්ට දරු භාග්‍යයක් නියමවූයේ නම් ෂෙයාතාන්ගේ නපුරුකම් වලින් එම දරුවා සදහටම  ආරක්ෂා වනු ඇත”. යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. විස්තර කරන්නේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් රලි තුමන්  (මූලාශ්‍ර: බුහාරි 141).

6- දේහයක් මිණීවලෙහි තබන විට:

නබි (ﷺ) තුමන් වරක් මෙසේ ප්‍රකාශ කළහ: “ඔබලාගේ දේහයක් මිණි වලෙහි තබන විට බිස්මිල්ලාහි වඅලා මිල්ලති රසූලිල්ලාහ් යනුවෙන් පවසන්න” විස්තර කරන්නේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රලි) තුමන් මූලාශ්‍රය අහ්මද් 4990).

7- වාහනයක නගින විට:

“එයට නැවට ගොඩවනු. එය ගමන් අරඹන්නේ ද නැංගූරම් ලන්නේ ද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි නියත වශයෙන්ම මාගේ රබ් පරමාධිපති ක්ෂමාශීලීය අසමසම කරුණාන්විත යැයි ඔහු නූහ් කීවේය”. (හූද් 11: 41).

8- ඔබේ සිරුරේ යම් ස්ථානයක වේදනාව දැනෙන විට:

ඔබේ සිරුරේ යම් ස්ථානයක වේදනාව දැනෙන විට එම ස්ථානයේ ඔබේ අත තබා බිස්මිල්ලාහ් යනුවෙත් තුන් වරක් පවසා අඌදු බිඉස්සතිල්ලාහි වකුද්රතිහි මින් ශර්රි මා අජිදු වඋහාදිරු යනු හත් වරක් පවසන්න” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 5867).

9- නබි (ﷺ) තුමන්ගේ ඔටුවා වරක් දඟ කරන්නට විය. එවිට එතුමන් සමග ඔටුවා මත සිටී තවත් මිතුරෙකු ෂෙයිතාන්ට විනාශය යනුවෙන් පැවසූහ. එවිට නබි (ﷺ) තුමන් එසේ නොපවසනු. මන්ද එසේ පැවසීමෙන් ඔහු නිවසකට වඩා ලොකුවී (උඩඟු) වෙයි. ඔබ බිස්මිල්ලාහ් යනුවෙන් පවසනු. එසේ පවසන විට මැස්සෙකු සේ ඔහු නින්දාවට පත්වෙයි. (මූලාශ්‍රය: අබූදාවුද් 4984).

10- ලිපියක් ලියන විට බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් යනුවෙන් ලියා එය ආරම්භ කළ හැක. සුලෙයිමාන් අලෙයිහිස් සලාම් එසේ ලියූ බව ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සදහන් වෙයි. (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 27: 30).

තවත් සමහරුන් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් වෙනුවට 786 ලියති. මෙයට කිසිදු අවසරයක් නැත. මෙම නූගත් ක්‍රියාවෙන් අපි වැළකිය යුතුය. මෙය මෙම ශුද්ධවූ පාඨයටද අපහාස කිරීමකි.

සකස් කිරීම: අබූ අස්මා

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.