අනිවාර්්‍ය නොවන අතිරේක උපවාස පිළිබඳ පුංචි පැහැදිළි කිරීමක්!

අනිවාර්්‍ය නොවන අතිරේක උපවාස පිළිබඳ පුංචි පැහැදිළි කිරීමක්!

මසකට උපාවස තුනක් ඉටු කිරීම, එම මස පුරා උපවාසය කළා හා සමනා කුසල් හිමිවේ.

සඳුදා හා බ්‍රහ්සපතින්දා උපවාස සඳහා වැදගත් වේ.

කිසිවක් නොකා, නොබී සිටියේ නම් ෆජ්ර් සලාතයෙන් පසුව ද උදෑසන ද උපවාසය සඳහා චේතනාව ඇති කරගත හැක.

සිකුරාදා හා සෙනසුරාදා තනි තනිව උපවාසය කිරීම තහනම් වේ. දින දෙකක් එක දිගට උපවාසය කළ හැක.

ස්වාමි පුරුෂයා ගමෙහි සිටින විට අතිරේක උපවාසය සඳහා බිරිඳ සිය ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් අවසර ගත යුතුය.

කැමතිවූ විට අතිරේක උපවාසය අතර වාරයේදි එයින් මිදීමට ද අවසර පවති.

(සාධක සහිත පුවත් අැසුරෙන් සකස් කරන ලදි)

සකස් කිරීම: අබූ අස්මා

www.yayuuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.