ඔබව අල්ලාහ් පරික්ෂාවට ලක් කළ විට ඔබ ක්‍රියා කළ යුත්තේ කෙසේද?

“තරමක බියෙන්ද, කුසගින්නෙන්ද, වස්තූන්, ජීවිත හා (පළතුරු යනාදී) භෝග හානි කිරීමෙන්ද අප ඔබ පරීක්ෂා කරන්නෙමු. එය ඉවසූ අයට (නබි තුමණි!,) ඔබ සුභාරංචි කියන්න. ඔවුන් තමන්ට කොපමණ විපත් හා අලාභහානී සිදුවූවද ‘ඇත්තෙන්ම අපි අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ම සිටින්නෙමු. ඇත්තෙන්ම අපි ඔහු වෙතම ආපසු යන්නෝ වෙමු’ යයි ඔවුහු පවසති”. (ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 2-155, 156).

මෙවැනි පරික්ෂා තුළින් පාපයන් කරන්නා එයින් මිදී, පසුතැවිලිවී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අැයදීමට මෙය අවස්ථාවක් කරගත යුතුය.

යහපත කරමින් දැහැමි ජීවිතයක් ගත කරන සැදැහැවන්තයා මෙවැනි පරික්ෂාවන්ට ලක් වන විට පෙර ගිය උගත් ශාස්තෘවරුන්ගේ ජීවිත සිහිකරමින් අල්ලාහ් කෙරෙහි මාව තව තවත් සමීප කරගැනීම සඳහා ඔහු මාව පරික්ෂාවට ලක් කරයි යනුවෙන් සිතා දහමෙහි ස්ථීර විය යුතුය.

දහම කොනක සිට ක්‍රියාත්මක කරන්නන් පමණක් මෙවැනි පරික්ෂාවන්ට මුහුණ දිය නොහැකිව දහමින් ඈත්වී තම දෙලොව ජීවිතයම විනාශ කරගනී.

මොහොතකට ඔබේ තත්ත්වය ඉහළ සඳහන් පාර්ශ්වයන් සමග සසඳා බලන්න!

අස්හර් යූසුෆ් සීලානි

Leave a Reply

Your email address will not be published.