අල්ලාහ් ඔබට පොරොන්දු වන්නේ:

“ඔබලාගේ හිමි (අල්ලාහ්) පවසයි මාගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මා ඔබලාගේ ප්‍රාර්ථනාවන් පිළිගනිමි”. (ශු අල්කුර්ආනය 40: 60).

නිරතුරුව අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු!:

“ප්‍රාර්ථනාව එයයි යාඥාව” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. විස්තර කරන්නේ: නු:මාන් ඉබ්නු බෂීර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: අබූ දාවුද් 1481).

ප්‍රාර්ථනා පිළිගනු නොලබන්නාට වඩා අභාග්‍යය වන්තයා ප්‍රාර්ථනා නොකර සිටින්නා.

මා ප්‍රාර්ථනා කළ දේ මට ලැබුනු විට මා එක් වරක් සතුටු වෙමි. නමුත් මට එය නොලැබුනු විට දෙවරක් සතුටු වෙමි. මන්ද මාගේ තේරීමට වඩා අල්ලාහ්ගේ තේරිම මට ඉතා යහපත්ය. (උසස් ආගමික විද්වතුන්ගේ ප්‍රකාශ අතුරින්).

ඉක්මන් වී ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව ඔබම නිෂ්ඵල නොකරන්න!:

“මා ප්‍රාර්ථනා කළෙමි නමුත් මාගේ ප්‍රාර්ථනාව පිළිගනු ලැබුනේ නැත. යනුවෙන් පවසා ඉක්මන් නොවන තෙක් ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව පිළිගනු ලැබේ”. යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: බුහාරි 6340).

දැඩි අධිශ්ඨානයෙන් යුතුව ඔහුගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න:

“යා අල්ලාහ් නුඹ කැමති නම් මට දයාව දක්වනු, යා අල්ලාහ් නුඹ කැමති නම් මා සමා කරනු යනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා නොකරන්න.ඒ වෙනුවට දැඩි අධිශ්ඨානයෙන් යුතුව ඔහුගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. එසේ ප්‍රාර්ථනා කිරීම බල කිරීමක් වන්නේ නැත. මන්ද ඔහුව කිසිවෙකුට බල කල නොහැක”. යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කර්නනේ: අබූ හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: බුහාරි 6339).

යහපත පමණක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න!:

“දාසයෙකු පාපිෂ්ට යමක්, ලේ ඥාති සම්බන්ධතාව විසන්ධි කරන යමක් ඉල්ලා ප්‍රාර්ථනා නොකරන තෙක් තවද ඉක්මන් නොවන තෙක් ඔහුගේ ප්‍රාර්ථනාව පිළිගනු ලබමින් පවති. එවිට මිතුරන් නබි (ﷺ) තුමන්ගෙන් ඉක්මන් වීම යනු කුමක්ද? එයට එතුමන් මා ප්‍රාර්ථනා කළෙමි, (යළි) ප්‍රාර්ථනා කළෙමි ඔහු මාගේ ප්‍රාර්ථනාව පිළිගන්නා බව දක්නට නැත යනුවෙන් පවසා විඩාවට පත්වී ප්‍රාර්ථනා කිරීම අත්හැර දමයි” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. (විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 7112).

පීඩාවට පත්වූ විට ඔබ කරන ප්‍රාර්ථනා පිළිගනු ලැබීමට නම්!:

“කරදර, පීඩා අවස්ථාවන්හි තම ප්‍රාර්ථනාව පිළිගනු ලැබිය යුතුයි යනුවෙන් කවුරුන් ප්‍රිය කරයි ද, ඔහු සතුටින්, ප්‍රීතියෙන් සිටින අවස්ථාවන්හි වැඩියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරත්වා” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසුහ. (විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: තිර්මිදි 2382).

ප්‍රාර්ථනාවෙහි තවත් රහසක් ඔබට කියන්නද?:

ඔබ තනිව ඔබේ අන් සහෝදරයෙකු වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන විට ලැබෙන භාග්‍යයන් කුමක් කියා ඔබ දන්නවාද?
1- එම ප්‍රාර්ථනාව පිළිගනු ලබයි.
2-ඔබේ හිසට ඉහළින් දේව දුතවරයකු පත් කරනු ලබයි.
3- අන් සහෝදරයකුගේ යහපත වෙනුවෙන් ඔබ කරන ප්‍රාර්ථනාවට පමණක් එම දේව දූතවරයා ආමීන් කියයි. එනම් එම ප්‍රාර්ථනාව පිළිගන්නා ලෙස අල්ලාහ්ගෙන් ඉල්ලයි.
4- අන් සහෝදරයාට ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන යහපත සේම ඔබටත් පවති යනුවෙන් එම දේව දුතවරයා පවසයි.

(විස්තර කරන්නේ: අබුද් දර්දා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 7105).

එබැවිනුයි පෙර ගිය උසස් ආගමික විද්වතුන් තමන්ට යමක් අවශ්‍යයවූ විට එය අන් සහෝදරයාට ලැබීමට ප්‍රාර්ථනා කළේ.

By: අස්හර් යූසුෆ්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *