පීඩාවට පත් සිරියානු ජනතාව වෙනුවෙන් උපවාසය ඉටු කිරීම සම්බන්ධ ආගමික නීතිය කුමක්ද?

පීඩාවට පත් සිරියානු ජනතාව වෙනුවෙන් හෙට උපවාසය ඉටු කිරීම සම්බන්ධව බොහෝ පණිවුඩ හුවමාරු වෙමින් පවති. මෙම අවස්ථාවේ මා ඔබලාට ඉතා වගකීමෙන් කියන කරුණ නම්. නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහිවසල්ලම් තුමන්ගේ ජීවිතයෙහි එතුමන් හා එතුමන්ගේ මිතුරන් මුහුණ දුන් පීඩාවන් අනන්තය නමුත් එවැනි අවස්ථාවන්හි උපවාස ඉටු කළ බවට කිසිදු සාධකයක් නොමැත.

බි:ර් මඌනා නම් ස්ථානයෙහි එතුමන්ගේ මිතුරන් 70 දෙනෙකු සමූල ඝාතනය කරනු ලැබූහ. එම අවස්ථාවෙහි පවා උපවාසය කිරීමට එතුමන් නියොග් කළේ නැත. ඒ වෙනුවට පස් වේල සලාතයෙහි එම අපරාධය කළවුන්ට එරෙහිව ප්‍රාර්ථනා කළහ. ප්‍රාර්ථනා කිරීමටමයි දහම තුළ අවසර පවතින්නේ. “කවුරුන් අපේ විෂයෙහි අළුතින් යමක් ඇති කරයිද එය අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබයි” යනුවෙන් නබි සල්ලලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන් පැවසූහය. (මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම්).

බ්‍රහස්පතින්දා උපවාසය සුන්නත් වූවද නියමිත කාරණාවක් මුල් කොට එම දිනයෙහි උපවාසය ඉටු කරන්න යනුවෙන් පැවසීමට කිසිවෙකුට බලයක් නැත.

මූසා අලෙයහිස් සලාම් තුමන් ෆිර්අවුන්ගේ අපරාධවලින් අල්ලාහ් ආරක්ෂා කළ එම දිනයෙහි උපවාසයෙන් පසුවූහ. මෙයින් අපට පෙනී යන කරුණ නම් සතුටු දායක යමක් සිදුවූ විට උපවාසය කිරීමට පවතින අවසරයයි. පීඩිත අවස්ථාවන්හි උපවාස ඉටු කිරීමට කිසිදු අවසරයක් නැත. ඒ වෙනුවට සලාතය කර ප්‍රාර්ථනා කිරීමටයි දහම තුළ අවසර පවතින්නේ.

ආගමෙහි නාමයෙන් හිස ඔසවන නූතන බිද්අත් නොමග යවන ක්‍රියාවන්ගෙන් සැම විට අපි විමසිලිමත් විය යුතුය. මෙවැන් උපවාසයකට ආගමෙහි කිසිදු සාධකයක් නොමැත.

By: අස්හර් යූසුෆ්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.