බැල්ම පහත හෙළිය යුතු බව නියෝග කරයි.
ඇදුම සංවර විය යුතු බව නියෝග කරයි.රූ සපුව, අලංකාරය ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතු බව නියෝග කරයි.
පතිවත ආරක්ෂා කළ යුතු බව නියෝග කරයි.
පතිවත ආරක්ෂා කිරීම සදහා විවාහය දිරිගන්වා එය පිනක් වශයෙන් සදහන් කරයි.
විවාහයට කිසිදු අනවශ්‍යය ශ්‍රමයක් යොදා අපහසු නොකර සරලව කිරීමට දිරිගන්වයි.
දිළිදුකමට බියවී විවාහ නොකර සිටින්නන් බලා අල්ලාහ් තම භාග්‍යයෙන් ඔවුන් පොහොසත් කරන බව පවසා විවාහය දිරිගන්වයි.
විවාහ කිරීමට නොහැකි අයට තම පතිවත ආරක්ෂා කිරීම සදහා උපවාසය ඉටු කරන ලෙස මග පෙන්වයි.
දුර බැහැර ගමනක් කාන්තාව තනියෙන් යෑම තහනම් කරයි.
අන්‍යය කාන්තාවක් හා පිරිමියෙක් තනිව සිටිම තහනම් කරයි.
එවැන් අවස්ථා උදාකරගැනීම ද තහනම් කරයි.
විවාහයට අනුමත තහනම් යන කොටස් සමග හැසිරිය යුතු ආකාරය උගන්වයි.
පතිවත ආරක්ෂා කළවුන්ට ඉහළ ප්‍රසාද පිරිනමයි. අල්ලාහ් අභියස ඉහළ පිළිගැනීමක් ඔවුන්ට පවතින බව සදහන් කරයි.
අන්‍යය පිරිමීන් හා කාන්තාවන් අතට අත දීම තහනම් කරයි.
කාමය වරදවා හසුරුවන්නන්ට දැඩි දඩුවම් පමුණුවයි.

මේ සියල්ලට ඉහළින් සෑම නිමේෂයක් පාසාම අල්ලාහ් ඔබව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි, ඔබේ සියළු ක්‍රියා කලාප සටහන් වෙමිත් පවති, ඒ සියල්ල වෙනුවෙන් ඔබ මතු දිනයෙහි විනිශ්චයට ලක්වීම අනිවාර්්‍යය යන විශ්වාසය ඔහු තුළ තදින්ම ජනිත කරයි.

දැන් කියන්න! ඉස්ලාම් අපේක්ෂා කරන්නේ කොයිවගේ සාරධර්මවලින් උසස් සමාජයක් බිහි කිරීමටද?

By: අස්හර් යූසුෆ්
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *