නවක මුස්ලිම්වරුන් සඳහා සහ ප්‍රාථමික අවදියෙහි සිටින මුස්ලිම්වරුන්ට මෙම කෘතිය ඉතා ප්‍රයෝජනවත්ය. මෙම කෘතිය කියවීම සඳහා Link එක මත ඔබන්න.

ප්‍රකාශනයඃ
අල්ජුෙබෙල් කැඳවීමේ මධ්‍යස්ථානයෙහි අධ්‍යයන හා
එළි දැක්වීම ඒකකය, සවුදි අරාබියාව.

පරිවරත්නය: අස්හර් යූසුෆ්

මෙම පොතෙහි ඇතුලත්:

පටුන

1 මහඟු වරප්‍රසාදයකි
2 ඉස්ලාමිය දැනුම ලබා ගැනීමේ මහිමය
3 ෂහාදා හෙවත් සාක්ෂිය
4 අස්සලාත් (දේව නැමදූම)
5 පිරිසිදූකම
6 සලාතයෙහි ක්‍රම පිළිවෙත්
7 සලාතය නිෂ්ඵල වන කාර්්‍යයන්
8 දෝවනය හා නැමදූම රූප සටහන් සමග
9 ඉස්ලාම්හි පංච ස්ථම්භක
10 ඊමාන් (විශ්වාසයෙ-හි කුළුණු)
11 ඒක දේවත්වය
12 පිළිපැදීම
13 ඉස්ලාම්හි තහනම් කරුණු
14 යහපත් ගුණාංග
15 යහපත් සාර ධර්ම
16 දික්ර් දූආ (යාච්ඥා)
17 මුස්ලිම් වනිතාව
18 වැදගත් ඔවදන් පෙළ
19 ඔබේ දැනුම යළි උරගා බලන්න
20 අල්ෆාතිහා හා සෙසු කුඩා පරිච්ඡේද

 ඉස්ලාමීය මූලික ඉගැන්වීම්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *