කැමරාකරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා ඉස්ලාමීය කැදවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *