1- රමළාන් උපවාසය අනිවාර්්‍යයවූයේ හිජ්රි කී වැනි වසරේද?

2- රමළාන් උපවාසය අනිවාර්්‍යය වීමට පෙර අනිවාර්්‍යයව පැවතූනු උපවාසය කුමක්ද?

3- නබි  (ﷺ)  තුමන් රමළාන් උපවාස වසර කීයක් ඉටු කළාද?

4- රමළාන් මාසයේ ප්‍රධානතම සුවිශේෂත්වය කුමක්ද?

5- රමළාන් මාසයේ මුල් රාත්‍රියේ කරනු ලබන නිවේදනය කුමක්ද?

6- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පහළවූ රාත්‍රිය හදුන්වනු ලබන්නේ කෙසේද?

7- රමළාන් මාසයේ ඉටු කරනු ලබන උම්රා යාඥාවේ වැදගත්කම කුමක්ද?

8- රමළාන් උපවාසය අනිවාර්්‍යය කරනු ලැබීමේ අරමුණ කුමක්ද?

9- රමළාන් මාසයේ සිදුවන සුවිශේෂි සිදුවීම් හතරක් සදහන් කරන්න!

10- රමළාන් මාසයේ සතුරන් සමග සිදුවූ සටනක් නම් කරන්න!

මතු සදහන් ප්‍රශ්නවලට දින දෙකක් තුළ පිළිතුරු ලියා එවන්න. ජයග්‍රහකයින්ගේ නම් හා විස්තර ඔබලා කැමති නම් පමණක් අපේ යා යුතු මග අඩවියේ පළ කරමු. (එයද සදහන් කරන්න). මෙම තරඟයේ අරමුණ ඔබේ ආගමික දැනුම වර්ධනය කිරීමයි.

yayutumaga@gmail.com

yayutumaga facebook inbox

whatsapp 00966504774197

මෙයින් කැමති එකට ඔබේ පිළිතුරු ලියා එවන්න.

තව දින තුනකින් තවත් රමළාන් හා උපවාස සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දහයක් පළකරමු. ඔබේ මිතුරන් සමගද මෙම යහපත බෙදාගන්න.

www.yayuthumaga.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *