1- ඔබ අල්ලාහ් වෙත සමීප වන්නට මනාපද?

”දාසයා ඔහුගේ දෙවියා (රබ්) වෙත ඉතා සමීපවන අවස්ථාව ඔහු සුජූදයේ නිරතව සිටින අවස්ථාවයි” යනු නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්.

සුජූද් යනු සලාතය නම් යාඥාව තුළ පෘෂ්ටිය මත නළල තබා කරන යාඥාවයි.

2- ඔබ ස්වර්ගයෙහි මාළිගාවක් ලබාගන්න රිසිද?

”කව්රුන් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් මස්ජිදයක් (දේවස්ථානයක්) තනයිද ඔහුට අල්ලාහ් ස්වර්ගයෙහි මාළිගාවක් තනනු ඇත.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමා පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්.

3- අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය ලබාගන්නට ඔබ මනාපද?

”කව්රුන් ආහාර පාන ගැනීමෙන් පසු අල්ලාහ් ප‍්‍රශංසා කරයිද ඔහුට අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය හිමිවේ.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමා පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: මුස්ලිම්.

4- ඔබගේ ප‍්‍රාර්ථනාවන් පිළිගනු ලැබීමට අවශ්‍යද?

”අදාන් සහ ඉකාමත් අතර පතනු ලබන ප‍්‍රාර්ථනාවන් ප‍්‍රතික්‍ෂේප නොකෙරේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: අබූදාවුද්.

අදාන් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ: සලාතය සඳහා කරනු ලබන කැඳවීමයි. ඉකාමත් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ: සලාතය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා එම අවස්ථාවෙහිදී කරනු ලබන කැඳවීමයි.

5- ඔබ අවුරුද්දක් මුලූල්ලේ උපවාසය කළ කෙනෙකු වීමට පි‍්‍රයකරන්නේද?

”මාස්පතා දින තුනක් උපවාසය ඉටු කරන්නන් ඵම අවුරුද්ද පුරාම උපවාසය ඉටු කළ කෙනෙකු සේ සළකනු ලබයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථයන්: බුහාරි මුස්ලිම්.

6- ස්වර්ගයට පිවිසීම සඳහා නබි (ﷺ) තුමාගේ අනුග‍්‍රහය අවශ්‍යද?

”කව්රුන් තම දිව හා රහස් අවයවයන් ආරක්ෂා කරන බවට භාරවෙයිද ඔවුන්ට ස්වර්ගය ලබාදීමට මා භාරවෙමි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්.

7- ඔබ මිය යෑමෙන් පසුත් ඔබට යහපත හිමිවිය යුතුද?

”කෙනෙකු මිය යෑමත් සමග කරුණු තුනක් හැර ඔහුගේ සෙසු සියළු කාර්්‍යයන් විසන්ධි කරනු ලබයි. එය නම්: 1- ස්ථීරවූ දාන ධර්මයන්. 2- ඔහුගෙන් (අන් අය) ප‍්‍රයෝජනවත් වූ අධ්‍යාපනය. 3- ඔහු වෙනුවෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කරන (ඔහුගේ) යහපත් දරුවන්.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: මුස්ලිම්.

8- ඔබ විනාඩියකින් ශුද්ධ වූ අල්කුආනයෙහි තුනෙන් කොටසක් පාරායනය කරන්නට රිසිද?

”සූරතුල් ඉහ්ලාස් (පරිච්ඡේදය* අල් කුර්ආනයෙහි තුනෙන් කොටසක් හා සමාන වේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: මුස්ලිම්.

9- ස්වර්ගයෙහි ඇති වස්තු අතුරින් එකක් ඔබ සතුවීමට ප‍්‍රියද?

”ලා හව්ල වලා කුව්වත ඉල්ලා බිල්ලාහ්” (කිසිදු යහපතක් හෝ විපතක් අල්ලාහ්ගේ කැමැත්තෙන් තොර සිදුනොවෙයි* යනු පවසන්න එය ස්වර්ගයෙහි නිධානයන් අතුරින් එකකි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථනයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්.

10- ඔබ රැුයක් පුරා නැමඳුම් කළ භාග්‍යන් ලබාගැනීමට මනාපද?

කව්රුන් ඉෂා සලාතය සමූහව ඉටුකරයිද ඔහු රැුයෙන් අඩක් සලාතය කළ කෙනෙකු වශයෙන් සැළකෙන අතර, ඔහු ෆජ්ර් සලාතයද සමූහව ඉටු කළේ නම් රැය පුරා යඥා කළ කෙනෙකුට සමාන වේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසුහ. ග‍්‍රන්ථය: මුස්ලිම්.

11- ඔබගේ තුලාව යහපතින් බරවිය යුතුද?

”පදයන් දෙකකි, එය අල්ලාහ් පි‍්‍රය කරයි. දිවට පහසුවූවකි, තුලාවෙහි ඉතා ඝනකමින් යුක්තකි. එය නම්: ”සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි සුබ්හානල්ලාහිල් අලීම්” (අල්ලාහ් පරිශුද්ධයි තවද ඔහුටයි ප‍්‍රශංසාව, මහඟු අල්ලාහ් පරිශුද්ධයි* යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: බුහාරි.

12- ඔබගේ හමුව අල්ලාහ් ප‍්‍රියකළ යුතුද?

”කව්රුන් අල්ලාහ්ගේ හමුව ප‍්‍රිය කරයිද ඔවුන්ගේ හමුව අල්ලාහ්ද ප‍්‍රිය කරයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය බුහාරි.

13- අල්ලාහ් ඔබගේ පදවීන් උසස් කළ යුතුද?

”කව්රුන් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යටහත් භාවයෙන් (සංවරශීලිව) කටයුතු කරයිද අල්ලාහ් ඔහු උසස් කරන්නේය” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: මුස්ලිම්.

14- ජීවිතයෙහි සෞභාග්‍ය හා දීර්ඝ ආයුස ලබාගන්න කැමතිද?

ඥාතීන් සමග සමීප සම්බන්ධතා පවත්වන්ාගේ රිස්ක් (ලෞකීක අවශ්‍යතාවන්* සෞභාග්‍යමත් වන අතර, ඔහුගේ ආයුස ද දීර්ඝ වේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: බුහාරි.

15- ඔබ පාපයන්ගෙන් මිදිය යුතුද?

”කව්රුන් දිනකට සිය වාරයක් ”සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහි” යනුවෙන් පවසයිද ඔහුගේ පාපයන් සාගරයක් බඳුවූවත් සමාකරනු ලැබේ!” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි මුස්ලිම්.

 16- හජ් කර්තව්‍ය හා සමාන ප‍්‍රසාධයන් ලබාගන්නට ඔබ ප‍්‍රියද?

”රමළාන් සමය තුළ ඉටුකරන උම්රා යාඥාව මා සමග කළ හජ් කර්තව්‍යට සමාන වේ” යනු නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්.

17- පර්වතයක් මෙන් කුසල් ලැබීමට ඔබ කැමතිද?

”කව්රුන් මියිගිය කෙනා (ජනාසාව) වෙනුවෙන් සලාතය කරන තෙක් එහි රැඳී සිටීද, ඔහුට කීරාතයක ප‍්‍රමාණයක කුසල් හිමි වේ. ආදාහන කටයුතු කරන තෙක් එහි රැඳී සිටින්නේ නම්, ඔහුට කීරාත් දෙකක ප‍්‍රමාණයක කුසල් හිමි වේ. එවිට ශාස්තෘවරයානන්ගෙන් කීරාත් යනු කුමක්ද? යනුවෙන් ප‍්‍රශ්නකරන ලදී. එයට එතුමන් කීරාත් යනු මහත් පර්වතයන් දෙකකට සමාන වේ” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්.

18- අල්ලාහ්ගේ දයාළු භාවය ඔබට ලැබිය යුතුද?

”කව්රුන් මා වෙනුවෙන් එක් වරක් සලවාත් පවසයිද අල්ලාහ් දහ වාරයක් ඔහුට දයාව දක්වන්නේය” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: මුස්ලිම්.

19- අල්ලාහ්ගේ රැකවරණය ඔබට අවශ්‍යද?

”කව්රුන් ෆජ්ර් සලාතය ඉටුකරන්නේද ඔහු අල්ලාහ්ගේ භාරයෙහි සිටි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. ග‍්‍රන්ථය: මුස්ලිම්.

20- ඔබ ස්වර්ගයෙහි නබි (ﷺ) තුමන් සමග  සිටිය යුතුද?

අනාථයින්ගේ වගකීම ස්වෙච්චාවෙන් බාරගෙන කටයුතු කරන්නා හා මා ස්වර්ගයෙහි මෙසේ සිටිමු යැයි පවසා නබි (ﷺ) තුමන් තමන්ගේ ඇඟිලි දෙක එක්කර පෙන්වූහ. (මූලාශ‍්‍රය: බුහාරි).

21- ඔබ වෙනුවෙන් ස්වර්ගයෙහි දොරටුවන් අටම විවෘතවිය යුතුද?

”ඔබගෙන් කෙනෙකු අලංකාර ලෙස දෝවනය කර පසුව ”අෂ්හදු අන් ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ වඅෂ්හදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලූහු” (පුදනු ලැබීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නැති බවත් ඔහු ඒකීයෙකු බවත්, ඔහුට සමානව කිසිවක් නැති බවත්, මුහම්මද් (ﷺ) තුමන් අල්ලාහ්ගේ දාසයා හා ශාස්තෘවරයා බවත් මා සාක්‍ෂි දරමි*. යනුවෙන් පවසයි නම් ඔහුට ස්වර්ගයෙහි දොරටුවන් අටම විවරකරනු ලබයි. ඔහුට රිසි දොරටුවකින් පිවිසිය හැක” යැයි නබි (ﷺ) තුමන් ප‍්‍රකාශ කළහ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

22- ඔබ පහසුවෙන් ස්වර්ගයට පිවිසීමට කැමතිද?

කව්රුන් අසර් හා සුබහ් සලාතය නොකඩවා ඉටු කරයිද ඔහු ස්වර්ගයට පිවිසෙයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ.(මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්).

23- අල්ලාහ් ඉදිරියේ ඔබට ගිවිසුමක් පැවතීමට ඔබට පි‍්‍රයද?

”කව්රුන් නියමිත වේලාවට සලාතය ස්ථාපිත කරයිද, අල්ලාහ් ඉදිරියේ ඔහු ස්වර්ගයට ඇතුල් කිරීමේ ගිවිසුමක් ඇත” යැයි නබි (ﷺ) තුමන් ප‍්‍රකාශ කළහ.(මූලාුශ‍්‍රයන්: අහ්මද්, අබූදාවූද්, නසායි).

24- ඔබ අතර සුහදත්වය වර්ධනය විය යුතුද?

ඔබ විශ්වාසවන්තයකු නොවන තෙක් ස්වර්ගයට ඇතුල්විය නොහැක, ඔබ අතුරින් කෙනෙකු තවත් කෙනෙකු ප‍්‍රිය කරන තෙක් විශ්වාස නොකළවුන් වන්නේය, ඔබ එකිනෙකා අතර සුහදතාවය ඇතිකරන කි‍්‍රයාවක් පවසන්නද? ඔබ අතර සලාම් (ආමන්ත‍්‍රනය) වැඩි වශයෙන් ව්‍යාපත් කරන්න යැයි නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශය: මුස්ලිම්).

25- ඔබට ස්වර්ගය අනිවාර්්‍යයෙන් හිමිවෙයි.

”යම් මුස්ලිමෙකු අලංකාර ලෙස දෝවනය කර පවිත‍්‍ර සිතින් රක්අත් දෙකක් ඉටු කරයි නම් ඔහුට ස්වර්ගය අනිවාර්්‍ය වේ” යැයි නබි (ﷺ) තුමන් ප‍්‍රකාශකළහ (මුස්ලිම්).

26- ඔබට ස්වර්ගයේ මග පහසුවෙයි

”කව්රුන් අධ්‍යාපනයේ මං පෙත් සොයයිද ඔහුට අල්ලාහ් ස්වර්ගයේ මග පහසු කරයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

27- ස්වර්ගය සඳහා වූ උතුම් සත් ක‍්‍රියාවක්

”ඔහුට විනාශය! පසුව ඔහුට විනාශය! පසුවත් ඔහුට විනාශය! යැයි නබි (ﷺ) තුමන් පැවසු විට, ඔහු කව්දැයි විමසනු ලැබිනි, වයොවෘද්ධ දෙමාපියන් හෝ ඒ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු හෝ සිට, ඒ දෙදෙනා මගින් ස්වර්ගයට නොපිවිසෙන්නාය” (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

සකස්කිරීම: මුහම්මද් නව්ෆර්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *