සියළු පැසසුම් හා ප‍්‍රශංසාවන් විශ්වයෙහි මැවුම් කරුවූ අල්ලාහ්ට හිමිය.
ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (ﷺ) තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ටද, මිත‍්‍රයින්ටද හිමිවේවා!

ප්‍රිය සොයුර! සලාතය යනු තම මැවුම්කරුවා වෙනුවෙන් කෙනෙකු දිනකට පස් වරක් ඉටු කළ යුතු අනිවාර්්‍ය යාඥාවකි. එය ඉටු කිරීම මගින් ලැබෙන සුභාෂිංශණ රාශියක් මෙහි දැක්වේ.

1- සලාතය වෙනත් සියළු යාඥාවන්ට වඩා උතුම් යන සුභාශිංෂණය:

මුහම්මද් නබි (ﷺ) තුමන්ගෙන් යාඥාවන් අතුරින් ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨ යාඥාව කුමක් දැයි විමසනු ලැබීය? එවිට නබි (ﷺ) තුමන් ”සලාතය නියමිත වේලාවට ඉටු කිරීම” යැයි පිළිතුරු දුන්හ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

2- සලාතය සකල ලොව හිමියන් හා දාසයා
අතර සම්බන්ධතාවය යන සුභාශිංෂණය:

”නියතයෙන්ම ඔබෙන් කෙනෙකු සලාතය ඉටු කරයි නම් ඔහු තම හිමියන් සමග පිළිසඳරක යෙදෙයි” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. ( මූලාශ‍්‍රය: බුහාරි).

3- සලාතය ආගමෙහි කුළුණ යන සුභාශිංෂණය:

”ක‍්‍රියාවන්ගේ මුල ඉස්ලාම් වේ, එහි කුළුණ සලාතයයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රය: තිර්මිදි).

4- සලාතය ආලෝකය යන සුභාශිංෂණය:

”සලාතය ආලෝකයකි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: මුස්ලිම්, තිර්මිදි).

5- සලාතය කුහකත්වයෙන් මුදවයි යන සුභාශිංෂණය:

”කුහකයින්ට ෆජ්ර්, ඉෂා සලාතයන් මෙන් අමාරු සලාතයක් වෙනත් නැත, ඒ සඳහා ලැබෙන ප‍්‍රසාදයන් ඔවුන් දන්නේ නම් දන ගසා හෝ පැමිණ සලාතයට සහභාගිවනු ඇත.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

6- සලාතය අපාය ගින්නෙන් මුදවයි යන සුභාශිංෂණය:

”හිරු උදාවීමට පෙර හා ඉර බැස යෑමට පෙර සලාතය ඉටු කරන කිසිවෙකු නිරයට ඇතුල් නොවෙයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් ප‍්‍රකාශ කළහ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

මෙයින් අදහස් කෙරන්නේ: ෆජ්ර් හා අස්ර් සලාතයයි.

7- සලාතය පහත් හා නීච කි‍්‍රයාවලින් මුදවයි යන සුභාශිංෂණය:

අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: ”සලාතය ස්ථාපිත කරන්න නියතයෙන්ම සලාතය නීච හා පිළිකුල් කි‍්‍රයාවන්ගෙන් ඔබ මුදවයි.” (අල් අනකබූත්: 45)

8- සලාතය අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි උපකාරි වන බව සුභාශිංෂණය:

අල්ලාහ් පවසයි: ”ඉවසීමෙන් හා සලාතය ස්ථාපිත කිරීමෙන් ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් පිහිට පතන්න.” (අල්බකරා 2: 45).

9- සලාතය තනිව ස්ථාපිත කිරීමට වඩා සමූහව ඉටු කිරීමේදි හිමිවන විශේෂත්වයන් පිළිබඳ සුභාශිංෂණය:

”තනිව සලාතය ඉටු කිරීමට වඩා සමූහව සලාතය ඉටු කිරීම විසි හත් ගුණයකින් ප‍්‍රසාදයන් ප‍්‍රගුණ කරයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ (මූලාශ‍්‍රය: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

10- සලාතය ස්ථාපිත කරන්නාට දේව දූතයින් සමාව හා
දයාව පතා ප‍්‍රාර්ථනා කිරීම පිළිබඳ සුභාශිංෂණය:

”ඔබෙන් කෙනෙකු සලාතය කරන ස්ථානයෙහි කිල්ලකින් තොර රැඳී සිටින තෙක් දේව දූතයින් ඔහු වෙනුවෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කරන්නෝය. හිමියනි! ඔහුට සමාව ලබාදෙනු මැන, හිමියනි! ඔහුට කරුණාව දක්වනු මැන!” (යනුවෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කරති). (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

11- පාපයන් කමා කෙරෙන බව සුභාශිංෂණය:

”කෙනෙකු සලාතය වෙනුවෙන් මනා ලෙස දෝවනය කර, අනිවාර්්‍ය සලාතය ඉටු කිරීම සඳහා සහභාගිවී ජනතාව සමග හෝ සමූහව හෝ මස්ජිදයෙහි එය ඉටු කරයි නම් ඔහුගේ පාපයන් අල්ලාහ් කමා කරයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් ප‍්‍රකාශ කළහ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

12- කයෙන් පාපයන් පිටවෙන බව සුභාශිංෂණය :

ඔබෙන් කෙනෙකුගේ දොරටුව ඉදිරියෙන් ගඟක් ගලයි එහි කෙනෙකු දවසකට පස් වතාවක් ස්නානය කරයි නම්, ඔහුගේ ශරීරයෙහි කුණු කුමක් හෝ රැඳෙයිද? යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් විමසූහ. රැස්ව සිටී මිත‍්‍රවරුන් ඔහුගේ සිරුරෙහි කුණු කිසිවක් හෝ නොරැඳෙයි යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. පස් වේල සලාතයද එසේමයි. එය පාපයන් සෝදා දමයි යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

13- සවර්ගයෙහි උසස් ගෞරවයන් හිමිවෙයි යන සුභාශිංෂණය:

”කව්රුන් මස්ජිදය බලා පියවරවල් තබයිද නැතහොත් (මස්ජිදයට ගොස්) යළි හැරෙයෙිද ඔහු යන විට හා එන විට තබන හැම පියවරක් පාසාම ස්වර්ගයෙහි ගෞරවයන් ඔහුට හිමිවෙයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

14-  පියවරක් පාසා පාපයක් මැකෙන අතර
ගෞරවයන් වැඩි වෙන බව සුභාශිංෂණය:

”කෙනෙකු තම නිවසෙහි සිට පිරිසිදුව, අල්ලාහ්ගේ නිවසින් එක් නිවසකට අනිවාර්්‍ය සලාතය ඉටු කිරීමේ අරමුණින් පියවර තබයි නම්, ඔහු තබන එක් පියවරකට පාපයක් මැකෙයි, අන් එකට පදවියක් උසස් කරනු ලැබේ.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

15- සලාතයට කල් වෙලා ඇතුව සහභාගිවීම සඳහා
මහඟු ප‍්‍රසාදයන් ලැබීම පිළිබඳ සුභාශිංෂණය:

”ජනතාව අදාන් (කැඳවීමේ) හා මුල් පෙළේ වැදගත්කම දැනගනිවී නම් කුස පත් ඇදීමකින් තොරව එම අවස්ථාව වෙනත් කෙනෙකුට ලබා නොදෙනු ඇත. සලාතයට ඉක්මන්වීමෙන් ලැබෙන ප‍්‍රති පලය දැනගනිවී නම් එයටද ඉක්මන් වේවි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් ප‍්‍රකාශ කළහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

16- සලාතය මග බලා සිටින්නා සලාතයෙහි
රැඳී සිටින්නා යන සුභාශිංෂණය:

”ඔබලා අතුරින් කෙනෙකු සලාතය මග බලා සිටින්නේ නම් ඔහු සලාතයෙහි සිටින්නෙකු වශයෙන් සලකනු ලබයි. ඔහුගේ පවුලේ උදවිය වෙත යෑමෙන් සලාතය හැර වෙන කිසිවක් වැළකු නැති තත්ත්වයක” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

17- කාගේ ආමීන් මලායිකා (දේව දූත) වරුන්ගේ
ආමීන් සමග සම්බන්ධ වෙයිද ඔහුගේ
පෙර පාපයන් කමා කරනු ලබයි:

නබි (ﷺ) තුමන් මෙසේ පවසයි: ”ඔබෙන් කෙනෙකු ආමීන් පවසන විට අහසෙහි සිටින දේව දූතවරුන්ද ආමීන් කියන්නෝය ඔවුන්ගේ ආමීන් සමග ඔබගේ ආමීන් එක්වෙයි නම් ඔබගේ පෙර පාපයන් කමා කරනු ලැබේ.” (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

ආමීන් යනු: ප‍්‍රාර්ථනාවක අවසානයේදී කියන වචනයකි. මෙය කියන්නාද පතනු ලබන එම ප‍්‍රාර්ථනාවට ඇතුළු වෙයි. ඒ තුළින් ඔහුටද ඒ දේ හිමිවෙයි. ඉහත සඳහන් ප‍්‍රකාශයෙහි කියවෙන්නේ, සමූහව සලාතය ඉටු කරන විට, සලාතය හොබවන්නාට පසුපසින් සිටින්නන් ඔහුගේ ප‍්‍රාර්ථනාවට ආමීන් කියයි. එය හා දේව දූතවරුන්ගේ ආමීන් එකම මොහොතකම පවතින විට ඔවුන්ගේ පාපයන් කමා කරනු ලබයි.

18- අල්ලාහ්ගේ ආරක්‍ෂාව ලැබෙන බව සුභාශිංෂණය:

”කව්රුන් සුබහ් සලාතය ඉටු කරයිද ඔහු අල්ලාහ්ගේ රැකවරණයෙහි පසුවෙයි.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

සුබහ් සලාතය යනු: හිමිදිරි උදෑසන ඉටු කරන සලාතය වේ. මෙයට ෆජ්ර් යනුවෙන් වෙනත් නමක්ද ඇත.

19- මතු දිනයෙහි සම්පූර්ණ ආලෝකය ලැබෙන බව සුභාශිංෂණය:

නබි (ﷺ) තුමන් මෙසේ පවසයි: අඳුරු කාලයන්හි මස්ජිදය බලා ගමන් කරන්නන්ට මතු දිනයේ සම්පූර්ණ ආලෝකය ලැබෙනු ඇත යන සුභාශිංෂණය ලබාගන්න.” (මූලාශ‍්‍රයන්: අබූ දාවුද්, තිර්මිදි).

20- කව්රුන් සුබහ් හා අස්ර් සලාතයන් සමූහව
ස්ථාපිත කරයිද ඔවුන්ට ස්වර්ගය
ලැබෙන බව සුභාශිංෂණය:

නබි (ﷺ) තුමන් මෙසේ පවසයි: ”කව්රුන් සුබහ් හා අස්ර් සලාතයන් (නිරන්තරයෙන්) ඉටු කරයිද ඔහු ස්වර්ගයට පිවිසෙයි.” (මූලාශ‍්‍රයන්: මුත්තෆකුන් අෙලෙහි).

සුබහ් සලාතය යනු: හිමිදිරි උදෑසන හා අස්ර් සලාතය යනු: සනධ්‍යා භාගයේදී ඉටුකරන සලාතයකි.

21- ”සිරාත්” නම් පාලම කඩ කර ස්වර්ගයට පිවිසීමේ සුභාශිංෂණය:

නබි (ﷺ) තුමන් පවසයි: ”මස්ජිදය (දේවස්ථානය) බිය භක්තිකයින් සියල්ලන්ගේ නිවසයි. කව්රුන් අල්ලාහ්ගේ නිවස භක්තියෙන් හා කරුණාවෙන් සරසයිද ඔහුව අල්ලාහ් සිරාත් යන පාලම පසු කර ස්වර්ගය හිමිකර දෙන්නට වගකීම් භාරගන්නේය.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (තබරානි, සහ්හහූල් අල්බානි).

සිරාත් යනු පාලමකි. මතු දිනයෙහි එය පසු නොකර කෙනෙකුට ස්වර්ගයට පිවිසිය නොහැක.

අපි කෙතරම් කාර්්‍ය බහුලවූවත් සලාතයට මුල්තැන දෙමින්, සර්ව බලධාරි අල්ලාහ්ගේ ඇරයුමට පිළිතුරු දී නිසි ලෙස එය ඉටු කර අල්ලාහ් විසින් පොරොන්දු වූ මෙම සුභාශිංෂණයන් ලබා ගැනීම සඳහා මහත් අධිටනින් යුතුව යුහුසුළුව ක්‍රියා කරමු..

සකස් කිරීම: අෂ්ෙෂෙක් ඊදුල් අනසි

පරිවර්තනය: අබූ අස්මා

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *