රමළාන් මාසය හා උපවාසය පිළිබඳ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

1- රමළාන් උපවාසය අනිවාර්්‍යයවූයේ හිජ්රි කී වැනි වසරේද?

පි: හිජිර් 2 වැනි වසරේය

2- රමළාන් උපවාසය අනිවාර්්‍යය වීමට පෙර අනිවාර්්‍යයව පැවතූනු උපවාසය කුමක්ද?

පි: මුහර්රම් මස දහ වැනි දින (ආෂුරා) උපවාසය

3- නබි  (ﷺ)  තුමන් රමළාන් උපවාස වසර කීයක් ඉටු කළාද?

පි: වසර 9 ක්

4- රමළාන් මාසයේ ප්‍රධානතම සුවිශේෂත්වය කුමක්ද?

පි: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පහළ වීම.

5- රමළාන් මාසයේ මුල් රාත්‍රියේ කරනු ලබන නිවේදනය කුමක්ද?

පි: යහපත ප්‍රිය කරන්නානනි යහපත පිළිගන්න (යහපත කරා ඉක්මන් වන්න). අයහපත ප්‍රිය කරන්නානනි අයහපත නතර කරන්න. (එය නොකරන්න).

6- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පහළවූ රාත්‍රිය හදුන්වනු ලබන්නේ කෙසේද?

පි: ලයිලතුල් කද්ර් රත්‍රිය (කීර්තිමත් රාත්‍රිය).

7- රමළාන් මාසයේ ඉටු කරනු ලබන උම්රා යාඥාවේ වැදගත්කම කුමක්ද?

පි: හජ් යාඥාව ඉටු කළා හා සමානය. තවත් පුවතක නබි (ﷺ) තුමන් සමග හජ් යාඥාව ඉටු කළා හා සමානය.

8- රමළාන් උපවාසය අනිවාර්්‍යය කරනු ලැබීමේ අරමුණ කුමක්ද?

පි: තක්වාව (ශ්‍රද්ධාව) වර්ධනය කර ශ්‍රද්ධාවන්තයකු වීමයි.

9- රමළාන් මාසයේ සිදුවන සුවිශේෂි සිදුවීම් හතරක් සදහන් කරන්න!

පි: ස්වර්ගයෙහි දොරටු විවෘත වීම, නිරයෙහි දොරටු වසනු ලැබීම, දුෂ්ඨ ෂෙයිතානුන්ට විලංගු දමනු ලැබීම, සෑම රාත්‍රියකම නිරයට අයත්වූවන්ට නිදහස ලැබීම.

10- රමළාන් මාසයේ සතුරන් සමග සිදුවූ සටනක් නම් කරන්න!

පි: බද්ර් සටන

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.