රමළාන් දැනුම මිනුම තරඟය!-02

1- උපවාසය ඉටු කරන්නන් ස්වර්ගයට ඇතුල්වන දොරටුවේ නම කුමක්ද?

2- උපවාසයෙහි නියියතය (චේතනව) මුවින් ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබද නීතිය කුමක්ද?

3- පුස්තක ලද් අයගේ හා අපේ උපවාසය අතර වෙනස කුමක්ද?

4- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දහවල් කාලයෙහි දත් මැදීමේ නීතිය කුමක්ද?

5- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දහවල් කාලයෙහි නින්දෙන් පසුවන විට ධාතු පිටවූයේ නම් ඔහුගේ නීතිය කුමක්ද?

6- උපවාසය ඉටු නොකර සිටීමට අවසර පවතින කරුණු මොනවාද?

7- උපවාසය නිෂ්ඵල කරන කරුණු මොනවාද?

8- උපවාසය නිෂ්ඵලවීමේ කොන්දේසි මොනවාද?

9- උපවාසය හා වෙනත් යාඥාවන් අතර පවතින වෙනස කුමක්ද?

10- උපවාසය හා වෙනත් යාඥාවන් අතර පවතින සුවිශේෂත්වය කුමක්ද?

මතු සදහන් ප්‍රශ්නවලට දින පහක් ඇතුලත (20-05-2018 පෙර) පිළිතුරු ලියා එවන්න. ජයග්‍රහකයින්ගේ නම් හා විස්තර ඔබලා කැමති නම් පමණක් අපේ යා යුතු මග අඩවියේ පළ කරමු. (එයද සදහන් කරන්න). මෙම තරඟයේ අරමුණ ඔබේ ආගමික දැනුම වර්ධනය කිරීමයි.

yayutumaga@gmail.com

yayutumaga facebook inbox

whatsapp 00966504774197

මෙයින් කැමති එකට ඔබේ පිළිතුරු ලියා එවන්න.

තව දින තුනකින් තවත් රමළාන් හා උපවාස සම්බන්ධ ප්‍රශ්න දහයක් පළකරමු. ඔබේ මිතුරන් සමගද මෙම යහපත බෙදාගන්න.

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.