රමළාන් මාසය හා උපවාසය පිළිබඳ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු-2

1- උපවාසය ඉටු කරන්නන් ස්වර්ගයට ඇතුල්වන දොරටුවේ නම කුමක්ද?

පිඃ රයියාන්

2- උපවාසයෙහි නියියතය (චේතනව) මුවින් ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබද නීතිය කුමක්ද?

පිඃ නබි (ﷺ) තුමන්ගේ ආදර්ශය නොමැති නොමග යවන නූතන (බිද්අත්) ක්‍රියාවකි

3- පුස්තක ලද් අයගේ හා අපේ උපවාසය අතර වෙනස කුමක්ද?

පිඃ සහර් ආහාරය

4- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දහවල් කාලයෙහි දත් මැදීමේ නීතිය කුමක්ද?

පිඃ දත් මැදීමට අවසර පවති. නමුත් දත් බෙහෙත් භාවිතා කරන විට ඉතා සැළකිලිමත් විය යුතුය.

5- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දහවල් කාලයෙහි නින්දෙන් පසුවන විට ධාතු පිටවූයේ නම් ඔහුගේ නීතිය කුමක්ද?

පිඃ ඔහුගේ උපවාසයට කිසිදු හානියක් නොවෙයි.

6- උපවාසය ඉටු නොකර සිටීමට අවසර පවතින කරුණු මොනවාද?

පිඃ 1- රෝගීන් 2- මගීන් 3- ඔසප් වීම, දරු ප්‍රසූත්‍රයත් සමග රුධිරය හටගත් කාන්තාවන් 4- ගැබිණි කාන්තාවන් හා කිරි පොවන මව්වරුන්. 5- උපවාසය ඉටු කිරීමට හැකියාව නොමැති තරම් යෝවෘද්ධ භාවය. 6- අන් අයගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා.

7- උපවාසය නිෂ්ඵල කරන කරුණු මොනවාද?

පිඃ 1- සංසර්ගය. 2- ස්වයං වින්දනය. 3- දැනුවත්ව ආහාර පාන ගැනීම 4- ආහාර පාන ගැනීමේ අර්ථයෙන් ඇති කරුණු. 5- ලේ විද පිට කිරීම. 6- ඕනෑ කමින් වමනය කිරීම. 7- ඔසප්වීම, දරු ප්‍රසූතය සමග රුධිරය පිටවීම.

8- උපවාසය නිෂ්ඵලවීමේ කොන්දේසි මොනවාද?

පිඃ  1- ආගමික දැනුමෙන් යුතුව 2- මනා සිහියෙන් 3- බල කීරීමකින් තොර කැමැත්තෙන්

9- උපවාසය හා වෙනත් යාඥාවන් අතර පවතින වෙනස කුමක්ද?

පිඃ  අල්ලාහ් හා දාසයා අතර පමණක් පවතින යාඥාවකි. අල්ලාහ් මට අයිති යාඥාක් බව ප්‍රකාශ කිරීම.

10- උපවාසය හා වෙනත් යාඥාවන් අතර පවතින සුවිශේෂත්වය කුමක්ද?

පිඃ  උපවාසයට අසීමිත ප්‍රසාද හිමිවේ

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.