උතුම්වූ අරෆා දිනයෙහි සුවිශේෂත්වයන්!

1- උතුම්වූ මාස හතර අතුරින් එක් මසක ඇති දිනයකි.

2- හජ් මාස අතුරින් එක් මසක ඇති දිනයකි.

3- නියමිත දිනයන් යනුවෙන් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි අල්ලාහ් ප්‍රශංසා කරන දින අතුරින් එකකි.

4- අල්ලාහ් දිවුරන දින 10 අතුරින් එකකි. 

5- වසරේ සෙසු දිනවලට වඩා යහපතට මහගු ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් හිමිවන දින දහය අතුරින් එකකි.

6- අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි ජිහාද් කිරීමට වඩා එම දින ඉටු කරන යාඥාවන් ශ්‍රේෂ්ඨ වේ.

7- අල්ලාහ් දහම හා ඔහුගේ දායාද සම්පූර්ණ කළ දිනයයි අරෆා දිනය.

8- අරෆා දින උපවාසය තුළින් වසර දෙකක සුළු පාපයන්ට සමාව හිමි වේ.

09- අරෆා දින කරනු ලබන ප්රාර්ථනා ඉතා ශ්රේෂ්ඨ වේ.
10- නිරයට අයත් අයව අධිකව නිදහස් කරනු ලබන දිනයයි.
11- හජ් කර්තව්යය ඉටු කරන්නන් අරෆාත්හි රැඳී සිටිය යුතු දිනයයි.
12- අරෆාවෙහි රැඳි සිටින්නන් පිළිබඳව අල්ලාහ් අහස් ගැබෙහි සිටින දේව දූතවරුන්ට ආඩම්බරයෙන් සිහි කරන දිනයයි.
13- එදින අරෆාත්හි රැඳී සිටීමකින් තොර හජ් යාඥාව නොපිළිගැනේ.
එදින උපවාසය ඉටු කර, අධිකව අල්ලා්ගෙන් ප්රාර්ථනා කර, අනෙකුත් යාඥාවන්හි නියැලෙමින් අල්ලාහ්ගේ දයාව ලබා ගැනීමට යුහුසුළු වෙමු.

මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න පහතින් ඇති මාතෘකාව මත click කරන්න.

උතුම්වූ අරෆා දිනයෙහි සුවිශේෂත්වයන්!

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

 

2 comments

  • Azmi

    හොද වැඩක් මේක නම් ඉස්ලාම් ගැන පැහැදිලි කිරීම් වත්මන් කාලයට අනිවාර්යයෙන් කල යුතු දෙයක්. මේක තව දුරටත් කරගන යන්න අල්ලාහ් ගෙ පිහිට ශක්තිය ලැබේවා ..

  • msmnawas

    am fasting arafaday

Leave a Reply

Your email address will not be published.