ඔබේ දෙමාපියන් වෙනුවෙන් මෙම ප්‍රාර්ථනාව කිරීමට අමතක නොකරන්න!

Leave a Reply

Your email address will not be published.