1- අල්ලාහ්ගේ නියෝගයට අවනත වීම.

2- අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාගේ මග පිළපැදීම. මෙලොවට පැමිණී සියළු දූතවරුන්ගේ මග එයයි.

3- පහත් ආශාවන්ගෙන් මිදීම.

4- බැල්ම පහත හෙලීම.

5- පතිවති ආරක්ෂා කරගැනීම.

6- අපචාරවලින් සමාජය ආරක්ෂා කිරීම.

7- දරු පරම්පරාව වැඩි දියුණු වීම.

8- ඉස්ලාම් අනුමත කළ අයුරින් ලිංගික ආශා ඉටු කරගන්නා විට පිං කුසල් හිමිවීම.

9- අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා ප්‍රිය කළ දේ ප්‍රිය කිරීම.

10- මරණින් පසු දරුවන්ගේ ප්‍රාර්ථනා දෙමාපියන්ට ලැබීම.

11- දෙමාපියන් ස්වර්ගයට ප්‍රවිශ්ට වීම සදහා දරුවන් අල්ලාහ්ගෙන් රෙකමාදාරු කීරීම.

12- ඥාති සම්බන්ධතා ආරක්ෂා වීම.

13- සිතට සැනසීම.

14- පීඩනවලදී කෙනෙකු තවත් කෙනෙකුට පිහිට වීම.

15- පවුල යනු සමාජයක අත්තිවාරමයි. යහපත් සමාජයක මුල පවුලයි.

විවාහයක් කරගැනීමෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජනය කිහිපයයි ඉහතින් සදහන් කර ඇත්තේ. තවත් බහෝ ප්‍රයෝජන ඇත.

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *