ව්වේචකයින්ට නොපෙනෙන ශුද්ධ වූ කුර්ආන් වැකි!

Leave a Reply

Your email address will not be published.