අරාබි හෝඩියේ අකුරු ඉගෙනගනිමු-2

නිෂ්පාදනය: ජුබෙයිල් කැදවීමේ මධ්‍යයස්ථානයෙහි සිංහල අංශය

ඉදිරිපත් කිරීම:

සමීන් නජාහි මව්ලවි තුමා,

රහ්මතුල්ලාහ් ඉහ්සානි මව්ලවි තුමා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.