කිතු බැතිමතුනි ඔබලාට ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි පණිවඩුය! (V)

Video & Editing: Rasim Mahroof Sahwi

Leave a Reply

Your email address will not be published.