ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් (ෆික්හ්) පිළිබද හැදින්වීම (V)

ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි සෆරුල්ලාහ් (බහ්ජි)

Leave a Reply

Your email address will not be published.