1- අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම: https://www.youtube.com/watch?v=89qPpkVj-Xc

2- දේව දූතවරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUErqKysCKU

3- දේව ග්‍රන්ථ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම:
https://www.youtube.com/watch?v=FtSa27L0gnA

4- ශාස්තෘවරුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම:
https://www.youtube.com/watch?v=fkgrAFGZuUs

5- විනිශ්ච දිනය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම:
https://www.youtube.com/watch?v=Wj-QrChJ_Ms

6- දෛවය කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම:
https://www.youtube.com/watch?v=I7WKJYbkFD4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *