1- අල්ලාහ් අහස් හා පොළෝ ඒ අතර පවතින සියල්ල මවා පාලනය කරමින් සිටී .

2- ඔහුයි විශ්වයෙහි එකම අධිපති, සියළු නිර්මාණවලට ආහාර සපයන්නේ ඔහුය. ඔහු රිසි දේ කරමින් සිටී.

3- සියල්ල ඔහු සතුව පවති. සියළු නිර්මාණ ඔහු කෙරෙහි අවශ්‍යයතාවයෙන් පසුවෙති.

4- ඔහුගේ අභිමතයට හා උසස්වූ ඥානයට අනූව මේ ලෝකයේ විවිධ වෙනස්කම් කරමින් සිටී.

5- මෙම වසංගතය තුළින් මිනිසා තම දුර්වලතාවය හා අල්ලාහ්ගේ අද්විතීය ශක්තිය අවබෝධ කර ඔහු වෙතම හැරිය යුතුය.

6- පෙර ගිය විවිධ සමාජයන්ගේ පුවත් අල්ලාහ් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සඳහන් කරයි. එයින් අපි උගත යුතු බොහෝ කරුණු පවතින නිසයි.

7- මෙවන් පීඩාකාරි අවස්ථාවන්හි මිනිසා තම වැරදි අවබෝධ කර අල්ලාහ් වෙතටම යොමු විය යුතුය.

8- මෙවන් පීඩාකාරි අවස්ථාවල මිනිසා තම වැරදි හඳුනාගෙන අල්ලාහ් වෙතට යොමු නොවූයේ නම් එයින් ඔහුට ඇතිවන පඩුව අති භයානකය.

9- මෙම වසංගතයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා සියළු වෛද්‍යය උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුය.

10- යාඥාවන්, යහපත් ක්‍රියාවන්, ප්‍රාර්ථනාවන්, සමාව අයදීම, අල්ලාහ් කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසය, අල්ලාහ් පිළිබඳවූ යහපත් සිතුවිලි තුළින් ඔහු වෙතට සමීපවෙමු.

11- සියළු අයට යහපත කරමු.

12- සාවද්‍යය තොරතුරු, අනවශ්‍යය දෙයින් වැළකී සිටිමු.

By: Azhar yoosuf
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *