කතෘ:
අබ්දුල් අසීස් බින් මර්සූක් අත්තරීෆී හෆිලහුල්ලාහ්

සිංහල අනුවාදය:
මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

විචාරය කිරීම:
නලීම් ඉස්සද්දීන්

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

ඉස්ලාමීය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ප්‍රධාන පාඩම්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *