කතෘ:

ආචාර්ය අහ්මද් බින් අබ්දුර් රහ්මාන් අල්කාළි

සිංහල අනුවාදය:
මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

විචාරය කිරීම: මාහිර් රම්දීන්

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

අභිමානවත් අල්කුර්ආනය හා පාරිශුද්ධ නබි වදන් ඇසුරින් ඉස්ලාමීය ප්‍රතිපත්ති විග්‍රහය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *