කතෘ:

ආචාර්ය අබ්දුර් රහ්මාන් අබ්දුල් කරීම් ෂිහා

සිංහල අනුවාදය:

මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්

විචාරය කිරීම:
මාහිර් රම්දීන්

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

අල්ලාහ්ගේ දූත මුහම්මද් (ﷺ) තුමා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *