කතෘ:
අෂ්ෂෙයික් අබ්දුර් රහ්මාන් බින් නාසර් අස්සඅදි (රහ්)

පරිවර්තනය:
ජාසිම් ඉබ්නු දයියාන්

සෝදු පත් බැලීම:

මුහම්මද් ආසාද්

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

සැපවත් ජීවිතය යහ මග කිහිපයක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *