කතෘ:
අෂ්ෂෙයික් මුහම්මද් බින් සාලිහ් අල් උසෙයිමීන් (රහ්)

පරිවර්තනය:
නලීම් ඉස්සද්දීන්

නිරීක්ෂණය:
අහ්මද් මුබාරක් මුහම්මද් මහ්දූම්

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

කාන්තා පිරිසිදුකම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *