පරිච්ඡේදය 110 – අන්නස්ර් (උපකාරය)

පරිච්ඡේදය – 110

අන්නස්ර් (උපකාරය)

මදනි – වැකි 3

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

110:1. 1අල්ලාහ්ගේ උපකාරයද ජයග්‍රහණයද පැමිණෙන කල,


وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

110:2. තවද මිනිසුන් කණ්ඩායම් වශයෙන් 1අල්ලාහ්ගේ ධර්මයෙහි ඇතුළුවීම (නබිවන) ඔබ දකින කල,


فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا

110:3. ඔබගේ 10ස්වාමියාගේ ප්‍රශංසාව 47සුවිශුද්ධ කර, ඔබ පාපවලට ඔහුගෙන් සමාව අයදින්න! නියතව ඔහු සමාව අයදීම අධිකව භාරගන්නා ලෙස සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.