පරිච්ඡේදය 108 – අල්කව්සර් (ජල තටාකය)

පරිච්ඡේදය – 108

අල්කව්සර් (ජල තටාකය)

මක්කි – වැකි 3

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

108:1. (ඕ:නබි!) නියතව අපි ඔබට ‘කව්සර්’ නැමති ජල තටාකය පිරිනැමුවෙමු.


فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

108:2. එහෙයින්, ඔබගේ 10ස්වාමියා වෙනුවෙන් ‘7සලාතය’ තහවුරු කර, (ඔහු වෙනුවෙන්ම) බෙලි කපා බිළි දෙන්න!


إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

108:3. නියතව, ඔබව කෝපයට පත් කළ කෙනාම පෙළපතක් නැතිකෙනාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.