පරිච්ඡේදය 106 – අල්කුරෛෂ් (කුරෛෂ්වරු)

පරිච්ඡේදය – 106

අල්කුරෛෂ් (කුරෛෂ්වරු)

මක්කි – වැකි 4

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ

106:1. කුරෛෂිවරුන්ට ප්‍රියතාවය ඇති කළ හේතුවෙන්,


إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

106:2,3. ශිත සෘතු හා ග්‍රීස්ම සෘතු ගමනේදී ඔවුනට ප්‍රියතාවය ඇති කළ හේතුවෙන්, ඔවුන් මෙම නිවෙසෙහි 10ස්වාමියාට 16නැමදුම් කළාවේ.


الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

106:4. ඔහුම ඔවුනට කුසගින්නේදී ආහාර ලබාදුන්නේය. තවද ඔවුනට බියේදී ආරක්ෂාව ලබාදුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.