පරිච්ඡේදය 104 – අල්හුමසා (කේලාම් කීම)

පරිච්ඡේදය – 104

අල්හුමසා (කේලාම් කීම)

මක්කි – වැකි 9

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

104:1. දොස් පවරා, කේලාම් කියමින් ඇවිදින එක් එක්කෙනාටම විපතමය.


الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

104:2. ඔහු සම්පත් රැස්කර, එය ගණනය කරමින් සිටියි.


يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

104:3. නියතව, තමාගේ සම්පත් තමාව ස්ථීරත්වයට පත් කර තබන්නේය යි ඔහු සිතාගෙන සිටියි.


كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

104:4. එසේ නොව, ඔහු ‘හුතමා’වෙහි වීසි කරනු ලබන්නේය.


وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ

104:5. ‘හුතමා’ යනු කුමක්දැ යි කියා ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද?


نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

104:6,7. (එය) හදවත් තුළට පිවිසෙන මොලවනු ලැබූ 1අල්ලාහ්ගේ ගින්නක් වේ.


إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

104:8,9. (ඔවුන්) දිගු කුළුණුවල (බඳිනු ලැබ තිබියදී) නියතව එය ඔවුන් කෙරෙහි (නන්දෙසින්) වසා සිටින්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.