පරිච්ඡේදය 103 – අල්අස්ර් (කාලය)

පරිච්ඡේදය – 103

අල්අස්ර් (කාලය)

මක්කි – වැකි 3

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


وَالْعَصْرِ

103:1. කාලය කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

103:2. නියතව මිනිසා පාඩුවෙහිම සිටියි.


إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

103:3. (නමුත්) කවරහු 6විශ්වාස කර, යහකම් කර, සත්‍යය මගින් එකිනෙකාට උපදෙස් කර, තවද ඉවසීම මගින් එකිනෙකාට උපදෙස් කරමින් සිටියෝද ඔවුන් හැරය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.