පරිච්ඡේදය 101 – අල්කාරිආ (තිගැස්සීමට පත් කරන සිදුවීම)

පරිච්ඡේදය – 101

අල්කාරිආ (තිගැස්සීමට පත් කරන සිදුවීම)

මක්කි – වැකි 11

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


الْقَارِعَةُ

101:1. තිගැස්සීමට පත් කරන සිදුවීම!


مَا الْقَارِعَةُ

101:2. තිගැස්සීමට පත් කරන සිදුවීම යනු කුමක්ද?


وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

101:3. තිගැස්සීමට පත් කරන සිදුවීම යනු කුමක්දැ? යි කියා ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද?


يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

101:4. මිනිස්සු එම දිනයේදී සිසීකඩ වූ මෙරුන් මෙන් වන්නෝය.


وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ

101:5. තවද, කඳු විසිරවනු ලැබූ පුළුන් සේ වන්නේය.


فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

101:6,7. එහෙයින්, කවරෙකුගේ (කුසල්හි) බර ඝණ වූයේද ඔහු තෘප්තිමත් ජීවිතයෙහි සිටින්නේය.


وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

101:8,9. තවද, කවරෙකුගේ (කුසල්හි) බර අඩු වූයේද ඔහුගේ නවාතැන ‘හාවියා’මය!


وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ

101:10. (‘හාවියා’ නම් වූ) එය කුමක්දැ? යි කියා ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද?


نَارٌ حَامِيَةٌ

101:11. (එය) දැඩි උෂ්ණයෙන් යුත් ගින්නක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.