පරිච්ඡේදය 97 – අල්කද්ර් (අධික මහඟුභාවයෙන් යුත් දෙයක්)

පරිච්ඡේදය – 97

අල්කද්ර් (අධික මහඟුභාවයෙන් යුත් දෙයක්)

මක්කි – වැකි 5

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97:1. නියතව අපි (කුර්ආනය වූ) මෙය (අධික මහඟුභාවයෙන් යුත් රාත්‍රිය වන) ‘ලයිලතුල් කද්ර්’හි පහළ කළෙමු.


وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97:2. ‘ලයිලතුල් කද්ර්’ යනු කුමක්දැ? යි කියා (8නබි) ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද?


لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

97:3. ‘ලයිලතුල් කද්ර්’ යන්න මාස දහසකට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨය.


تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

97:4. ‘24මලාඉකාවරු’ද, ‘රූහ්’ (නම් 30ජිබ්රීල්)ද සියලු අණ සමඟ තම 10ස්වාමියාගේ අනුමැතිය පරිදි එ(ම රාත්‍රියෙ)හි පහළ බසිති.


سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

97:5. අළුයම උදා වෙන තෙක් එහි ශාන්තිය පවතින්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.