පරිච්ඡේදය 94 – අල්ඉන්ෂිරාහ් (පුළුල් කිරීම)

පරිච්ඡේදය – 94

අල්ඉන්ෂිරාහ් (පුළුල් කිරීම)

මක්කි – වැකි 8

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

94:1. (ඕ:නබි!) අපි ඔබට ඔබගේ හදවත පුළුල් නොකළෙමුද?


وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

94:2,3. අපි ඔබගේ කොන්ද කඩමින් තිබූ, ඔබගේ බර ඔබෙන් ඉවත් නොකළෙමුද?


وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

94:4. තවද, අපි ඔබට ඔබගේ ප්‍රශංසාව උසස් කළෙමු.


فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

94:5. එහෙයින්, නියතව අපහසුතාවය සමඟ පහසුතාවය ඇත.


إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

94:6. නියතව අපහසුතාවය සමඟ පහසුතාවය ඇත.


فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

94:7. එහෙයින්, ඔබ විවේකී වූයේ නම් (ක්‍රියා පිළිවෙත්හි) නියැලී සිටින්න!


وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

94:8. තවද, ඔබගේ 10ස්වාමියා දෙසට ඇල්ම ඇති කරගන්න!

Leave a Reply

Your email address will not be published.