හිජිර් 2 වැනි වසරේ රමළාන් මස 17 වැනි දින සිදුවූ ඓතිහාසික බද්ර් සටන පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා අල් අන්ෆාල් 8 වැනි පරිච්ඡේදය කියවන්න.

පහතින් ඇති link එක මත click කරන්න.

පරිච්ඡේදය 8 – අල් අන්ෆාල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *