කතෘ: මහාචාර්ය අහ්මද් අෂ්රෆ්

පරිවර්තනය: මව්ලවි අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න

නොමග ගිය සූෆිවරුන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *