ඉස්ලාම් ධර්මය ෂරීඅත්, තරීකත්, හකීකත්, මඃරිෆත් යනුවෙන් වෙන්කළ හැකිද?

කතෘ: මහාචාර්ය අහ්මද් අෂ්රෆ්

පරිවර්තනය: මව්ලවි අකීල් මුහම්මද් අමීන්

කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න

නොමග ගිය සූෆිවරුන්

Leave a Reply

Your email address will not be published.