ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන් අර්ථ විවරණය සිංහල බසින්

පරිවර්තනය: අර්රුව්වාද් පරිවර්තන මධ්‍යයස්ථානය
ප්‍රකාශකයෝ: ප්‍රජා සම්බන්ධතා හා මග පෙන්වීමේ කාර්යාලය රබ්වා

කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න

sinhala quran tnrslate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *