සලාතයෙහි කිව යුතු සියළු ප්‍රාර්ථනා සාධක සහිතව ඉදිරිපත් කෙරේ. අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා සලාතයෙහි පැවසීම සඳහා ඉගැන්වූ අගනා ප්‍රාර්ථනාවන් ඔබත් නරඹා පාඩම් කරගන්න. අන් අයටද ප්‍රයෝජනවත් වීම සඳහා බෙදාගන්න.

1- සලාතය ආරම්භ කිරීමත් සමග කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!:

2- රුකූඃහි, රුකූඃහි සිට නැගිටීමත් සමග, සුජූද්හි, සුජූද් දෙක අතර වාඩිවූ විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්:

3- සලාතයෙහි පාරායනය කළ යුතු අත්තහියියාත් හා සලවාත්:

4- සලාතයෙහි සලාම් දීමට පෙර කිව යුතු ප්‍රර්ථනාවන් – 01:

5- සලාතයෙහි සලාම් දීමට පෙර කිව යුතු ප්‍රර්ථනාවන් – 02:

6- සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *