විවිධ මාතෘකා යටතේ පවත්වනු ලැබූ අගනා දේශන

විවිධ මාතෘකා යටතේ පවත්වනු ලැබූ අගනා දේශන
දේශකඃ මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ්

දේශන නැරඹීම සඳහා මාතෘකා මත click කරන්න

1- අල්අන්ආම් පරිච්ඡේදයෙහි සඳහන් 10 පනත

2- ෆජ්ර් සලාතයෙහි වැදගත්කම

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.