ඔබේ දෝතට පොතක්. ඔබත් කියවන්න, අන් අය සමගද බෙදාගන්න.
මාතෘකාව: එකම පණිවිඩයකි!
කතෘ: ආචාර්ය නාජී ඉබ්නු ඉබ්රාහීම් අල් අර්ෆජ්
පරිවර්තක: මාහිර් රම්ඩීන්
විචාරය කිරීම: මුහම්මද් අසාද්
ප්රකාශනය: ඉස්ලාම් හවුස්

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *