හජ් හා උම්රා සඳහාවූ මාර්ගෝපදේශය!

ඔබේ දෝතට පොතක්. ඔබත් කියවන්න, අන් අය සමගද බෙදාගන්න.
මාතෘකාව: හජ් හා උම්රා සඳහාවූ මාර්ගෝපදේශය!
කතෘ: ආචාර්ය තලාල් ඉබ්නු අහ්මද් අල් අකීල්
පරිවර්තක: මුහම්මද් සමීන් ඉල්යාස්
ප්රකාශනය: ජුබෙයිල් කැඳවීමේ ආයතනය

පොත කියවීම සඳහා පහත ඇති link එක click කරන්න

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.