ආදර්ශමත් කාන්තාව – (AV)

ආදර්ශමත් කාන්තාවක් ජීවත් වන්නේ කෙසේද? යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 29-05-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 8 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Woman.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {MP4 format – Size : 416 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published.